ห่วงใยคุณ
ฟรีประกัน Covid-19

ประกันสุขภาพ คุ้มครอง การติดเชื้อ COVID-19

ความคุ้มครอง
 
ผลประโยชน์(ต่อปี)
1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน คุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19
100,000บาท
1.1. ค่าห้อง ค่าอาหาร สูงสุดต่อคืน
800 บาท(ต่อวัน)
2. ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และ การเจ็บป่วย
10,000 บาท
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
10,000 บาท
4. ชดเชยรายได้กรณีเข้ารักษาตัวผู้ป่วยใน คุ้มครองครอบคลุมการติดเชื้อไวรัส COVID-19 สูงสุด 30 วัน
30,000 บาท
1,000 บาท (ต่อวัน)
ระยะเวลาความคุ้มครอง
30 วัน
ลงทะเบียน
ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์(ต่อปี)
1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน คุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19
200,000 บาท
1.1. ค่าห้อง ค่าอาหาร สูงสุดต่อคืน
800 บาท(ต่อวัน)
2. ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และ การเจ็บป่วย
25,000 บาท
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
10,000 บาท
4. ชดเชยรายได้กรณีเข้ารักษาตัวผู้ป่วยใน คุ้มครองครอบคลุมการติดเชื้อไวรัส COVID-19 สูงสุด 30 วัน
30,000 บาท
1,000 บาท (ต่อวัน)
ระยะเวลาความคุ้มครอง
365 วัน
ลงทะเบียน


เงื่อนไขการรับสิทธิ์ความคุ้มครอง

 1. 1. ลูกค้าต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประกันสุขภาพคุ้มครองไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Sunday ผ่านลิงค์ลงทะเบียนที่ได้รับใน SMS โดยลูกค้าต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์, ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) และ วันเดือนปีเกิด และได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนจาก Sunday จึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 2. 2. ความคุ้มครองเริ่มนับตั้งแต่เวลา 00.00 น.ของวันถัดไปนับจากวันที่ลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ และได้รับ SMS ยืนยันจาก Sunday และสิ้นสุดความคุ้มครองตามกำหนด 30 วัน หรือ 365 วัน ในเวลา 23.59 น.
 3. 3. หากลูกค้าไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนจนเสร็จสมบูรณ์ จะไม่สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ ใดๆได้ในทุกกรณี
 4. 4. ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 85 ปี ณ วันที่ลงทะเบียนรับสิทธิประกันสุขภาพ
 5. 5. ความคุ้มครองจะจำกัดสิทธิ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ต่อ 1 หมายเลขประจำตัว ต่อหนึ่งสิทธิความคุ้มครองเท่านั้น
 6. 6. ไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันมีการตรวจพบ หรือได้รับการวินิจฉัยให้เฝ้าระวัง ณ โรงพยาบาลด้วยอาการของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ก่อนวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิประกันสุขภาพ
 7. 7. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
 8. 8. ไม่คุ้มครองกรณีเดินทางไปจีนและกลับถึงประเทศไทยน้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันลงทะเบียนรับสิทธิประกันสุขภาพ
 9. 9. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและชดเชยรายได้ในกรณีนอนโรงพยาบาล คุ้มครองเฉพาะการรักษาอาการอันเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
 10. 10. สิทธิประกันสุขภาพนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปลี่ยนเป็นสิทธิประโยชน์อื่นใดได้ หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 11. 11. สิทธิประกันสุขภาพนี้ไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 12. 12. การลงทะเบียนนี้ถือว่าลูกค้ายินยอมให้ทาง บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด / บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวม เก็บรักษา และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อใช้ในการรับประกันภัยตามสัญญา
 13. 13. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันและความคุ้มครอง เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ออกโดยบริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

ช่องทางการแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. ช่องทางโทรศัพท์ ลูกค้าที่ต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Sunday customer service ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 02-026-3355 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. ช่องทางออนไลน์
  • 2.1 ช่องทาง LINE@
   ลูกค้าดีแทคที่ต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกัน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ซันเดย์ คอลเซนเตอร์ ผ่านทาง LINE: @easysunday ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 2.2 ช่องทางอีเมล์
   ลูกค้าดีแทคที่ต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกัน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ซันเดย์ คอลเซนเตอร์ ผ่านทางช่องทางอีเมล์ ebservice@easysunday.com